Pastor Luc en Pastor Jenny Vuylsteke heten U van harte welkom bij het bekijken van deze site!

Hierbij nodigen wij u PERSOONLIJK uit op onze Lofprijs en Aanbidding bijeenkomsten waar wij samen God kunnen aanbidden in Geest en Waarheid.
Wij prediken het Woord van God om de heiligen toe te rusten en vooral om God te dienen in Zijn Koninkrijk !
Het hartsverlangen van elk lid van de kerk "Het Levende Brood" luidt : ".. dat u aangeraakt mag worden door de tegenwoordigheid van God tijdens onze bijeenkomsten."
Indien u een kerk zoekt waar u de Heer kan aanbidden. Indien u deel wilt hebben aan de grote dingen waar God mee bezig is, nodigen wij u uit met ons te komen praten.
Denk er over na en bidt er over met God. Onze kerk is er om u te dienen. Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen hebt aangaande deze bediening.
Wij (Pastor Jenny en ikzelf) zijn echt gelukkig u als gast te mogen begroeten vandaag op deze website.

Apostel Luc VUYLSTEKE


Als pastor van de kerk "Het Levende Brood" ervaar ik een reële liefde en medeleven met u en met deze wereld die dieper en dieper in chaos, sociale moeilijkheden, verval en afbraak komt. De kloof tussen arm en rijk wordt alsmaar breder. De kloof tussen goed en kwaad wordt alsmaar kleiner. Er ontstaat zogezegd een "grijze zone" waarin ieder voor zichzelf zijn ideologie, zijn waarheid, zijn rust, zijn gerechtigheid en zijn weg zoekt.
De enige weg tot uitkomst ligt bij Jezus Christus en in Gods Woord. "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes evangelie, hoofdstuk 3 vers 16)
Wij brengen u geen religie en geen gezellig clubje!
Wij willen wel een vitaal en levend geloof delen met hen die gebukt gaan onder levensproblemen, ziekten of gebondenheden.
Wij willen samen met u bemoedigende en praktische resultaten verwachten door ons geloof in Jezus Christus!
Wij kijken er naar uit om ons geloof te delen met uw geloof en om samen met u het wonder te verwachten dat u nodig hebt in uw leven. Sluit vandaag nog aan bij de familie van de kerk "Het Levende Brood".
Pastor Jenny VUYLSTEKE

A. Geloofsbelijdenis
B. Visie
C. Doelstelling
D. Bouwen van de gemeente
E. Lidmaatschap

A. Geloofsbelijdenis:
Evangelisch Zendingswerk Vlaanderen is een gemeenschap van mensen die Jezus Christus beschouwen als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, en die naar de richtlijnen van het gëinsprireerde woord van God "de Bijbel" willen leven.
We geloven ook in de heilige drie-eenheid: Vader - Zoon - H.Geest.
Wij geloven ook in de schepping én de zondeval van het eerste mensenpaar met inbegrip van de gevolgen voor de ganse mensheid, namelijk de erfzonde.
Wij geloven in de menswording van Jezus Christus de Zoon van God, in Zijn aan het kruis volbrachte verzoening en verlossing voor alle mensen die in Hem en in Zijn lichamelijke opstanding geloven.
Wij geloven dat alle mensen zalig kunnen worden, doch alleen door het geloof in Jezus Christus, zonder toevoeging van eigen werken.
Wij geloven in de bekering en de wedergeboorte door de H.Geest, zowel als in de heiligmaking tot de volmaaktheid in Christus, door de gehoorzaamheid des geloofs.
Wij geloven in de noodzaak van de waterdoop der gelovigen.
Wij geloven ook in de bediening van het avondmaal, ter nagedachtenis van Jezus' kruisdood, opstanding en wederkomst.
Wij geloven in de doop met de H.Geest gepaard gaande met de schriftuurlijke tekenen van spreken in tongen.
Wij geloven in Goddelijke genezing van zieken door handoplegging, alsook in het uitdrijven van demonen in de naam van Jezus.
Wij geloven ook in de Bijbelse ambten: apostel-profeet-evangelist- leraar-herder, tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus.
Wij geloven ook in de wederkomst van Jezus en de opname der gelovigen voor de aanvang van het duizendjarig rijk op aarde. In de eeuwige gelukzaligheid voor alle kinderen Gods, en de eeuwige straf voor alle zondaars.
B. Visie:
1. Bouwen van de plaatselijke gemeente.
2. Rechte voren trekken in ons land.
3. Trainingscenter oprichten.
4. Gemeenten en leiderschap vestigen, bevestigen, toerusten en ondersteunen.
5. Zending benadrukken.
C. Doelstelling:
De twee belangrijkste aspecten van de gemeente zijn:
1. De verkondiging van het Evangelie tot het winnen van nieuwe zielen.
2. De groei van de gemeenschapszin in de gemeente en de zorg voor elkaar.
Er zijn twee duidelijke richtlijnen in de werking van de Goddelijke gaven:
1. Naar buiten toe: de directe verhouding aan de wereld.
2. Naar binnen toe: ondersteuning en opbouw van het geestelijk leven van de gemeente.
We gaan ervan uit dat elke gelovige zijn gave ontvangt om in het lichaam van Christus zijn taak te kunnen volbrengen (1 Kor. 12: 28 - 31). Deze gaven zijn ondermeer: krachten - genezingen - helpen - besturen - allerlei tongen - geloof - profetie - onderscheiding van geesten - wijsheid - kennis - gastvrijheid - geven - onderwijzen - vermanen - dienen - musiceren - getuigen op straat - folderen, en noem maar op .........
Dient elkander, eenieder naar de genadegaven, die hij ontvangen heeft als goede rentmeester over de velerlei genade Gods. (1 Petr. 4: 10).
Daarvoor willen we ruimte laten naar de wil van de Heer Jezus.
Verder willen we ruimte scheppen voor zending naar Afrika, Indonesië en nog andere natiën , zoals God het als visie voor deze gemeente heeft vastgelegd.
We willen een apostolische richting geven aan deze gemeente door uitgaan en stichten van gemeenten naar het Zendingsbevel van de Heer Jezus.
D. Bouwen van de gemeente:
"En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven,zowel evangelisten als herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus".(Ef. 4: 11 - 12)
De gemeente wordt gebouwd op het fundament van apostelen en profeten ( Ef. 2: 20), dat wil zeggen op openbaring van het fundament Jezus Christus (1 Kor.3: 11), door apostelen en profeten. Ook de visie voor deze gemeente is gelegd door apostelen en profeten van buiten deze gemeente af, en wij willen verder bouwen op deze basis, door de Heer Jezus zelf gelegd. Het nodige potentieel voor leiderschap in deze gemeente is bevestigd; en daarmee willen wij dan ook onder leiding van de grote bouwmeester Jezus die werken doen, die Hij wil om deze gemeente te bouwen.
Iedere zondag is er gemeentesamenkomst met lofprijs-aanbidding-prediking-toerusting en bediening. Er is veel muziek en zang. De samenkomsten zijn niet van een vaste struktuur, want er heerst de vrijheid van de H.Geest, met openbaring en profetie.Opwoensdagavond hebben we een bidstond.
E. Lidmaatschap van de gemeente:

We drukken geen formeel lidmaatschap door. Mensen sluiten zich al dan niet aan, omdat ze zich wél of niét geroepen voelen in de visie die God aan deze gemeente gegeven heeft.Er wordt gevraagd om éérst minimaal 6 maanden bezoeker te zijn voor lidmaatschap aan te vragen. Dit bevordert het leggen van een goede relatie. Het is ook onontbeerlijk dat iemand die zich aansluit bij de gemeente, zich dan ook helemaal bij de visie ervan aansluit. Dit wil zeggen dat men bereid is zich totaal te geven en toe te wijden aan het werk dat God door deze gemeente wil realiseren. Aan deze voorwaarden moet voldaan worden om mondigheid te ontvangen in de gemeente. Het is dus niet alleen de vraag of iemand kind van God is. Dé vraag is of God u in die gemeente geplaatst heeft én of u daar ingezet kunt/wilt worden.Iedereen is echter welkom als nieuwkomer, gast, bezoeker of vriend. Echter verbonden te zijn met het levend organisme van de gemeente, en er direct werkzaam in zijn door mondig te functioneren door de H.Geest, vereist duidelijk veel meer dan het bezoeken van de samenkomsten.
De basisvoorwaarden zijn in ieder geval: wedergeboorte - doop of onderdompeling, doop in de H.Geest of het streven ernaar - én in theorie de visie ondertekenen die God aan deze gemeente gegeven heeft, én zich stellen onder de autoriteit van het leiderschap door God ingesteld. Aangaande de offerbereidheid gaan we uit van het principe van minimaal 10% van het inkomen op vrijwillige basis. Met betrekking tot enkele fundamentele geloofsonderwerpen wordt een basis bijbelstudie gegeven.


EVANGELISCH ZENDINGSWERK VLAANDEREN
Stedewegel, 1 - B-8610 Kortemark
tel/fax: +32 51 569 269

lucvuylsteke7@hotmail.com

IBAN: BE11 0001 1641 4548
BIC: BPOTBEB1

powered by Goednieuwsweb @2019


.